شفاف آب بند شوی آب ضد آب

شفاف آب بند شوی آب ضد آب

عملکرد برتر: 1. آزمون تغییر شکل پذیری فشرده: میزان فشرده سازی 50٪ در زیر 70 برای مدت 22 ساعت فشرده شده و میزان تغییر شکل کمتر از 10٪ است. 2. آزمون نیروی فشرده سازی، با نیروی 15N / 100mm زیر نرخ فشرده سازی 25٪، میزان فشرده سازی کمتر از 10N است. 3 ....

چت کن