موضوعاتی نازک

موضوعاتی نازک

پلوتونیم است مخفف پلی اورتان است که آب بندی نوار پلی ¬ اورتان ترموپلاستیک است که به ذوب شدن گرم می شود و در شکاف پر. پس از درجه حرارت را کاهش می دهند، آن خاص عملکرد مهر و موم است. پلوتونیم داغ مهر و موم، به سادگی نوع پلی اورتان داغ ذوب چسب نوار. استفاده از...

چت کن