تمیز کردن مهر و موم برس پنجره

تمیز کردن مهر و موم برس پنجره

خطوط U به خطوط ساخته شده از مواد مصنوعی PU اشاره می کنند. PU اختصار Polyurethane است که Polyurethane نامیده می شود برای کوتاه کردن. تنها اصلاح ساده فرمول می تواند چگالی، کشش، سختی و سایر خواص فیزیکی را به دست آورد. استفاده اصلی از pu sealant مدنی است

چت کن