جایگزین موضوعاتی بیرونی درب

جایگزین موضوعاتی بیرونی درب

پلوتونیم تحت پوشش مهر و موم است که حاوی پنبه ویژه جذب صدا, به طور موثر می تواند برخی از فعالیت های درب را جذب و ویندوز نشت به اتاق سر و صدا از نوار آب بندی عادی سر و صدا بیشتر عملکرد، مهر و موم می تواند بهبود عملکرد 35% ویندوز و درب عایق های صدا. The...

چت کن